Villkor

Gäller från och med 1 augusti 2019

1. INTRODUKTION

Clearly Basics Americas LLC ("Clearly Basics") är ett USA-baserat företag. Clearly Basics tillhandahåller en teknisk plattform ("Plattformen") och en rad kosmetika ("Produkter"). För plattformen använder Clearly Basics sin webbplats på tryclearly.com (”webbplatsen”), en chatbot vid namn Clara (”chatboten”) och andra tredjepartsdrivna tjänster eller applikationer, inklusive "Facebook Messenger", "WhatsApp", " Salesforce.com", "Authorize.net", "Adyen" och "Omise". Clearly Basics tillhandahåller allmän information om sina produkter. Clearly Basics tillhandahåller inte medicinska konsultationer via plattformen. Uppenbarligen är Basics inte i sig en läkare eller vårdgivare. Det är inte heller ett ombud för någon läkare. Användningen av plattformen är föremål för villkoren (”Villkoren”) som anges på denna webbplats. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan dig och Clearly Basics och dess dotterbolag (tillsammans "vi", "oss" eller "vår"). Så genom att använda plattformen erkänner, accepterar och godkänner du villkoren och är bunden av dem. Du kan använda plattformen för att surfa på webbplatsen, registrera dig för ett konto ("Kontot"), tillhandahålla din personliga information till oss och/eller köpa och/eller använda någon av de produkter vi kan erbjuda. Du rekommenderas att söka oberoende juridisk rådgivning om Villkoren. Om du inte kan acceptera, eller inte vill vara bunden av, någon av Villkoren, använd inte Plattformen.

2. TJÄNSTER OCH PRODUKTER AV TREDJE PART

Användningen av andra tredjepartsdrivna tjänster eller applikationer och/eller erbjudande av produkter eller tjänster från tredje part, oavsett om de ingår som en del av plattformen eller inte , är föremål för villkoren för sådan tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, din användning av sådana tjänster och/eller köp. Vi tar inte på oss något ansvar eller ansvar för handlingar, produkter eller innehåll från dessa andra tredje parter. Om du inte kan acceptera eller inte vill vara bunden av dessa respektive villkor, inklusive men inte begränsat till Facebook, WhatsApp och Salesforce som tillhandahålls av var och en av dem för deras tjänster och applikationer, använd inte plattformen.

3. UNDER 17 ÅLDER

Om du är under sjutton (17) år, skaffa ett skriftligt tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare innan du använder plattformen. Vi kommer att kräva sådan auktorisering innan du använder plattformen.

4. DINA GARANTIER

När du använder plattformen på något sätt representerar, garanterar och åtar dig till oss enligt följande:

Du har läst och förstått villkoren och du accepterar villkoren.Alla information som du tillhandahåller oss är sann, korrekt, aktuell och fullständig och kommer att bevaras kontinuerligt; och Du förstår som följer: Vi är inte själva en läkare eller vårdgivare. Vi är inte heller ombud för någon läkare. Varken vi eller plattformen är en ersättning för personlig behandling eller råd från din läkare. Varken vi eller plattformen är till för nödsituationer. Du är ensam ansvarig för din hälsa och ditt välbefinnande och du bör aldrig fördröja att söka råd från din läkare på grund av någon information som tillhandahålls (eller utelämnande av sådan information) av oss, plattformen och/eller produkterna. Du ska alltid hålla ditt konto och lösenordet konfidentiella och inte dela dem med någon .Du får inte göra intrång i någon annan persons immateriella rättigheter när du använder plattformen. Vi förbehåller oss alla rättigheter och varumärken, handelsnamn, tjänstemärken eller logotyper ("märkena") som ägs av oss i plattformen. Du ska använda plattformen i enlighet med lokala lagar och inte orsaka någon skada för någon annan person på något sätt när som helst.5. AVGIFTER OCH BETALNING

Betalningar av avgifterna ska göras via Authorize.net, Adyen och Omise, vår tredjepartstjänst för betalningsbearbetning.Du ger oss tillstånd att debitera dig, genom dessa plattformar, för Avgifterna när de förfaller till oss

6. ÖPPNA ETT NYTT KONTO

För att använda plattformen måste du registrera dig för ett konto för dig själv. All personlig information som du lämnar för att registrera dig för kontot kommer att omfattas av vår integritetspolicy.

7. UPPSÄGNING

Om du vill avsluta ditt konto kan du göra det när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@tryclearly.com. Efter att vi har mottagit ditt e-postmeddelande kommer vi att behandla din begäran om uppsägning inom 5 arbetsdagar. Vi kan avsluta ditt konto enligt dessa villkor, när som helst, oavsett anledning eller utan anledning. Efter uppsägning kommer vi att behålla dina register under en period av tre år, såvida inte en längre period krävs enligt amerikansk lag, varefter de kan förstöras. Bestämmelserna i avsnitten 4 till 10 i villkoren kommer att överleva utgången eller tidigare uppsägning av avtalet i enlighet med villkoren av någon anledning. Våra (och våra licensgivares) äganderätter (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till plattformen och varumärkena kommer att överleva utgången eller tidigare uppsägning av avtalet i enlighet med dessa villkor av någon anledning. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta plattformen med eller utan meddelande till dig. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part om vi utövar vår rätt att ändra eller avbryta plattformen.

8. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH PRODUKTERNA ÄR PÅ DITT EGEN VAL OCH RISK. PLATTFORMEN OCH PRODUKTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIG". VI AVSÄKER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ANVÄNDNING ELLER SYFTE. VI GÖR INGEN GARANTI OM ATT PLATTFORMEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER ATT PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA AVBRUTEN, LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI; VI GÖR INTE NÅGON GARANTI OM RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN, ELLER ATT DEFEKT I PLATTFORMEN KOMMER ATT RÄTTA. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT ALLA INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN GÖR PÅ DITT EGEN VAL OCH RISK OCH ATT DU ENDA KOMMER ANSVARIG FÖR ALLA SKADOR ELLER SKADOR ÄR DET SOM ÄR ANSVARET PÅ OSS. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ERHÅLLAD AV DU FRÅN OSS ELLER PLATTFORMEN KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GJORDES HÄR. VI GARANTERAR INTE ATT NÅGON INFORMATION, BILDER ELLER GRAFISKA BESKRIVNINGAR, BESKRIVNINGAR ELLER ANNAT INNEHÅLL PÅ PLATTFORMEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, PÅlitlig, UPPDATERAD, AKTUELL ELLER FELFRI. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR INTERNET, DATABANDBREDD ELLER SIGNALER PÅ DIN DATOR ELLER MOBILA ENHET. VI GER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI OM ATT PLATTFORMEN ÄR LÄMPLIG ELLER TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATS UTANFÖR USA. VI KAN LITTA PÅ BEHÖRIGHETEN FRÅN Vem som helst SOM ÅTKOMMER DITT KONTO OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA MOT DIG FÖR NÅGOT ANSVAR ELLER SKADOR SOM RESULTAT FRÅN ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN DITT ANVÄNDNINGSFORM.<3t. t0>

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER VI ELLER VÅRA Tjänstemän, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, KONSULTER, REPRESENTANTER ELLER AGENTER UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET ATT VARA ANSVARSANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIELLT EXEMPELSKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER, VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTNINGAR (ÄVEN OM SÅDANA PARTER HAR RÅDET OM, KÄNT OM ELLER ATT INTE BÖR HA ATT HA ATT, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE STRICTLIGENHET), OAVSETT OM SÅDANA SKADA ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE STRICTLIGENHET)OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV PLATTFORMEN, PRODUKTERNA ELLER VILLKORRNA, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENT ATT AVSLUTA ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN OCH/ELLER PRODUKTER DET SAMLADE ANSVARET FÖR OSS GENOM DIG ELLER RÄTTAR DIG PLATTFORMEN OCH/ELLER PRODUKTERNA ÄR BEGRÄNSADE TILL (I) DET ANVÄNDA AVGIFTERNA SOM FAKTISKT BETALAS AV DU TILL OSS ELLER (II) HUNDRA US-DOLLAR (US100,00), beroende på vilket som är det lägsta.

10. ERSÄTTNING OCH FRÅGÖRANDE

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss och våra tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, representanter och agenter, och andra användare och besökare av Plattformen, från och mot alla och alla tredje parts anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader, utgifter, arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader) som sådana parter kan ådra sig som ett resultat av eller uppstår ur eller relaterat till (a) all information du lämnar , posta eller överföra via plattformen, (b) din användning av plattformen och/eller produkterna, (c) ditt brott mot någon bestämmelse i villkoren, (d) ditt brott mot någon annan persons eller enhets rättigheter, eller (e) alla virus, maskar, tidsinställda bomber, cancelbots eller andra liknande skadliga eller skadliga programmeringsrutiner som du matat in på Plattformen. Du befriar oss och våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, representanter och agenter från alla anspråk, krav, förluster, skador, rättigheter, anspråk och åtgärder av något slag inklusive, utan begränsning, personskada, dödsfall och egendomsskada , som antingen är direkt eller indirekt relaterat till eller härrör från din användning av plattformen eller produkterna.

11. SKÄRBARHET OCH KONSTRUKTION

Om en domstol eller ett skiljedomsorgan med behörig jurisdiktion finner att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska resten av bestämmelserna i Villkoren förbli i full kraft och effekt i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag och ska inte på något sätt påverkas, försämras eller ogiltigförklaras. Rubrikerna i Villkoren är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte påverka innebörden eller tolkningen av Villkoren.

12. UPPDRAG

I händelse av en sammanslagning, förvärv, konsolidering, förändring i kontroll, överföring av betydande tillgångar, omorganisation eller likvidation, kan vi överföra, sälja eller överlåta till tredje part rättigheter relaterade till din relation med oss, inklusive, utan begränsning, ditt konto och all personlig information som du tillhandahåller eller som har tillhandahållits för oss för din räkning. Sådana tredje parter kommer att överta rättigheterna och skyldigheterna enligt Villkoren. Villkoren ska vara bindande för och gälla till förmån för våra efterträdare eller överlåtare. Du får inte överlåta dina rättigheter enligt Villkoren utan vårt skriftliga medgivande i förväg, och alla försök till överlåtelse kommer att vara ogiltiga.

13. HELA AVTALET OCH ÄNDRINGAR

Då och då kan vi publicera våra ytterligare villkor på webbplatsen eller plattformen ("Ytterligare villkor"), som härmed införlivas i villkoren. Om det finns en konflikt kommer de ytterligare villkoren att ha företräde framför villkoren. Den aktuella versionen av villkoren, inklusive, utan begränsning, tilläggsvillkoren, utgör det fullständiga och exklusiva och slutgiltiga avtalet mellan dig och oss med avseende på ämnet häri, och reglerar din åtkomst och användning av plattformen och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller överenskommelser mellan dig och oss med avseende på ämnet häri, vare sig det är skriftligt eller muntligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, lägga till, ta bort eller uppdatera villkoren i villkoren och de ytterligare villkoren, när som helst som vi finner lämpligt. Om vi ​​ändrar villkoren i villkoren kommer vi att publicera de nya villkoren på webbplatsen eller plattformen och du godkänner och bekräftar att sådana inlägg utgör meddelande om de nya villkoren till dig. Om du motsätter dig några ändringar av villkoren, använd eller fortsätt inte att använda plattformen.Din fortsatta åtkomst till och användning av plattformen innebär att du erkänner och accepterar alla sådana ändringar av villkoren och avtalet för att vara bunden därav

14. GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH TVISTLÖSNING

Giltigtheten, tolkningen, konstruktionen och utförandet av Villkoren kommer att styras av lagarna i USA, utan att ge verkan åt principerna för lagkonflikt. Parterna samtycker till den personliga och sakliga jurisdiktionen och platsen för domstolarna i USA för alla åtgärder relaterade till Villkoren.

FRÅGOR

Om du har frågor eller funderingar om Villkoren, vänligen kontakta oss på hello@tryclearly.com eller maila oss på:

Clearly Basics Americas LLC
1500 W. Main Street #542
Carrboro, NC 27510

.

American Express Discover Mastercard Visa PayPal Shop Pay